УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА TARGOVEC.BG.

ПАЗАРУВАЙ ИЗГОДНО..

Условия за ползване

Общи условия

Общи условия Общи условия за ползване на уебсайт www.targovec.bg Обща информация Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между уебсайта www.targovec.bg („Уебсайта“) като доставчик на справочни услуги за каталози от продукти на различни трети лица-търговци, от една страна, и потребителите на Уебсайта като физически лица, които използват справочните услуги, за да се информират (наричани заедно „Потребители“ и поотделно „Потребител“), от друга страна. Уебсайтът е собственост на „Търговец БГ” ЕООД („Търговец БГ“), ЕИК 203600080, ДДС № BG203600080, със седалище и адрес на управление в: гр. София 1766, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 3 вх.Б ап.10, с адрес за кореспонденция: гр. София 1766, ул. „Проф. Христо Вакарелски“ № 3 вх.Б ап.10, електронна поща: sales@targovec.bg, тел: 02/ 700 13 282. С използване на Уебсайта, вкл. всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на Уебсайта, Потребителят предоставя своето безусловно съгласие да бъде обвързан от настоящите Общи условия, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Потребителят също така предоставя своето безусловно съгласие за събиране и използване за целите на Уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от него лична информация. Обвързването от тези Общи условия е приложимо както към текущия изглед на Уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от Общите условия на Уебсайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения. Регистрация Можете да разглеждате Уебсайта като гост или като се регистрирате и да станете потребител на Уебсайта. Регистрацията ще ви даде възможност за използване на допълнителни функционалности на Уебсайта (като например: Ценови будилник – функционалност, която ще Ви информира при промяна на цена на избран от Вас продукт; Добавяне на продукт в списък с любими продукти), но не е задължителна за разглеждане на информацията, публикувана на Уебсайта. За да се регистрирате и да станете Потребител на Уебсайта, трябва да спазите следните стъпки: Влизане в меню „Регистрация“, разположено към момента на публикуване на настоящите Общи условия в десния ъгъл на хедъра на Уебсайта; Избор на една от двете опции – (а) регистрация с данните от Фейсбук (Facebook) профила Ви или (б) въвеждане на данни за независима регистрация на Уебсайта. При положение че сте избрали достъп чрез данните от Фейсбук (Facebook) профила Ви, апликацията на Уебсайта ще извика и визуализира специална функционалност на Фейсбук (Facebook), която ще покаже обхвата и вида на информация, която Фейсбук (Facebook) ще сподели с нас, за нуждите на конкретното създаване на профила ви в Уебсайта и ще поиска Вашето съгласие. След получаване на съгласието Ви, Уебсайтът няма да Ви достави допълнително уведомление за извършената регистрация. Отказ от даденото на апликацията на targovec.bg съгласие може да дадете според правилата на Фейсбук (Facebook) в някои от поддържаните от последното инструменти. Този отказ не е обект на настоящите Общи условия и Вие няма да можете да ангажирате отговорността на Дружеството относно проблеми, недостатъци или несъвършенства при прекратяване или промяна на дадените от Вас права за достъп до Фейсбук (Facebook) информацията; По Ваше желание, можете да създадете индивидуален и независим профил в targovec.bg, като от меню „Регистрация“ попълните в генерирания формуляр следните задължителните полета: “E-mail”; „Име“; „Фамилия“; и „Парола“ (същата следва да бъде повторена). Извършване на стандартно верифициране на обстоятелството, че регистриращото се лице е активен потребител-физическо лице посредством потвърждаване на факта, че същият не е робот; Изразяване на съгласие с настоящите Общи условия за ползване на уебсайт www.targovec.bg; Изразяване на съгласие за получаване на бюлетин с полезна информация (по желание на Потребителя); Натискане на бутона „Регистрирай ме“; При успешно реализиране на горепосочените действия, ние ще ви изпратим потвърждаващ имейл за създаването на вашия личен профил на Уебсайта. Същност на услугите, предлагани на уебсайт www.targovec.bg Уебсайтът представлява справочна интернет платформа, в рамките на която регистрирани и нерегистрирани Потребители имат възможност да се запознаят с техническите характеристики и цените на разл­ични продукти, предлагани от трети лица-търговци, като извършат сравнение между офертите на търговците, които към момента на справката предлагат съответния продукт в своя каталог. Информацията публикувана на Уебсайта цели улесняване на избора на Потребителите, но не представлява предложение за сключване на сделка. УЕБСАЙТЪТ НЕ Е ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ (ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН). Търговец БГ не носи отговорност за верността, актуалността и пълнотата на публикуваната на Уебсайта информация за продуктите или офертите (цените) на третите лица-търговци. Необходимо е Потребителите на Уебсайта да извършват независима проверка в електронните страници на съответните търговци, за да се уверят в достоверността и актуалността на предлаганите от тях стоки и съответните условия за тяхното закупуване (цена, наличност, срок за доставка и др.). Потенциалните договори за покупко-продажба на стоки, предлагани от третите лица-търговци, които последните сключват с Потребителите, материализират независими и самостоятелни правоотношения между тези страни. Настоящите Общи условия не уреждат сключването на договори за покупко-продажба на стоки между третите лица-търговци и Потребителите и не съдържат условията на тези правоотношения. Права и задължения на страните Търговец БГ единствено и само поддържа уебсайта www.targovec.bg, като не носи отговорност при следните случаи: За евентуални недостатъци и/или друга рекламационна отговорност по отношение на стоките/услугите, закупени от Потребителя в резултат на рефериране на оферти и продукти в сайтове на трети страни от Уебсайта, както и ако условия или цени в оферти, обявени в Уебсайта от трети лица-търговци или чрез автоматизирано събиране на публично достъпна онлайн информация, се окажат грешни или подвеждащи; За недостатъци, неточности и непълноти в информацията, описваща даден продукт, която може да стане стимул или основание за евентуалната му покупка или за предпочитането му пред друг подобен продукт от Потребител на Уебсайта; За неточна, непълна, липсваща или неправилна информация за офертите на представено на Уебсайта трето лице-търговец, което потенциално може да доведе до разноски и загуби за Потребител на Уебсайта, напр., но не само за проучване на реалните цени чрез установяване на връзка с трето лице-търговец, пътуване до магазина на трето лице-търговец и т.н.; За вредите, причинени от закупуването на стоки/услуги, за които се съдържа или се е съдържала справочна информация на Уебсайта, и/или от действието/бездействието на продаващите ги търговци във връзка с предоставянето на задължителна информация на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите; За вреди, причинени от други уебсайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на уебсайта www.targovec.bg; В случай че Потребителят направи своя личен профил достъпен до трети неоторизирани лица или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне същият да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му; За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до Уебсайта; При използване на Уебсайта и след запознаване с тези Общи условия, Потребителят се съгласява да спазва следните правила и изисквания: да спазва приложимото българско законодателство, настоящите Общи условия, както и правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име и правата на други физически лица-потребители на Уебсайта; да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид. Регистрирайки се в Уебсайта, Потребителят дава съгласието си да му бъде създаден и поддържан потребителски профил, в който се събира и обработва информация за поведението му, предпочитанита му, действията му на Уебсайта и други сигнали, даващи възможност профилирането му за целите на директния маркетинг, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. С потвърждаване на настоящите Общи условия, без промяна на настройките на Уебсайта, Потребителят декларира, че е съгласен и приема да получава всички cookies на Търговец БГ, както и да ги съхранява върху твърдия си диск. Въпреки това, всеки Потребител може по всяко време да промени браузър настройките си за cookies, като ги блокира или изтрие. При извършване на такова блокиране, част от функционалностите на Уебсайта могат да станат напълно или частично недостъпни или с по-ниско качество. Защита на личните данни на Потребителите Търговец БГ е регистрирано при Комисията за защита на лични данни като администратор на лични данни и има право да събира и обработва лични данни на своите Потребители при стриктно спазване на всички изисквания, заложени в действащото българско законодателство. Търговец БГ събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Уебсайта, като с приемането на настоящите Общи условия и използването на Уебсайта всеки Потребител се съгласява със събирането, пренасянето и обработката на предоставената от него лична информация в съответствие с действащото българско законодателство. Търговец БГ запазва неприкосновеността на личните данни на своите Потребители, като, по изключение, може да разкрива потребителска лична информация пред трети страни в съответствие с изискванията на приложимото българско право, като например - в случаите в които обработването на лични данни е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на определено трето лице, на което се разкриват данните, др. Всеки Потребител има право да поиска изтриване на профила си по всяко време, като отправи искане към Търговец БГ. Авторско право над съдържанието и дизайна на Уебсайта Доколкото Уебсайтът съдържа справочна информация относно предлаганите от трети лица-търговци каталози от продукти, същата информация не представлява обект на интелектуална собственост, върху който Търговец БГ има претенции за авторство и следващите от това права. Търговец БГ притежава всички права върху дизайна, изображенията и сорс кодовете на Уебсайта, които не са собственост на третите лица-търговци. Всеки един Потребител може да получава периодична справочна информация за новости и оферти, като се абонира за изготвяния от Търговец БГ бюлетин. Информацията ще бъде изпращана на посочен от Потребителя нарочен електронен адрес за целта. Потребителят може да се отпише от услугата за получаване на бюлетина по всяко време напълно безплатно, използвайки специално добавен линк за отписване във футъра на всеки бюлетин. За неуредените в настоящите Общи условия въпроси следва да намерят приложение общите правила и изисквания на българското законодателство. Ако възникнат конфликти между Потребител и Търговец БГ, същите следва да бъдат разрешавани в дух на взаимно разбирателство и компромиси, като, ако това се окаже невъзможно, компетентен да разгледа и разреши спора ще бъде българският съд, прилагайки приложимото българското законодателство. си запазва правото да прави промени по всяко време в настоящите Общи условия чрез публикуване на променените условия на Сайта. Настоящите Общи условия са приети с решение на общото събрание на Търговец БГ от 13.12.2018 г. и влизат в сила за всички Потребители на Уебсайта, считано от датата на публикуваните на Общите условия на Уебсайта.